+45 7020 7022 [email protected]
 • POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER

  1. Allmänt
   • Den här policyn om behandling av personuppgifter (“Policy för personuppgifter”) beskriver, hur Kluntz Promotion A/S (“Kluntz”, “oss”, “vår”, “vi”) samlar in och behandlar upplysningar om dig på våra hemsidor Maskotpromotion.dk, Medarbejdershoppen.dk, Reklamevand.dk, Julergiet.dk, Gavenerdin.dk och underdomäner till dessa domäner.
   • Policyn för personuppgifter gäller för personuppgifter som du förmedlar till oss, eller som vi samlar in via våra hemsidor Kluntz.dk, Maskotpromotion.dk, Medarbejdershoppen.dk, Reklamevand.dk, Julergiet.dk, Gavenerdin.dk och underdomäner till dessa domäner (“Hemsidor”).
   • Kluntz är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla kontakter med Kluntz kan ske via kontaktinformationen som finns under punkt 7.
  2. Vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket SYFTE OCH den rättsliga grunden för behandlingen
   • När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in uppgifter om dig och din användning av Hemsidan, t.ex. om vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, bl.a. din placering i nätverket, och information om din dator.
    • Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion, samt genomföra målriktad marknadsföring, bl.a. ommarknadsföring via Facebook och Google. Sådan behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna vidta åtgärder för att förbättra hemsidan samt visa dig relevanta erbjudanden.
    • Rättslig grund för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning, artikel 6, stycke 1, bokstav f.
   • När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på Hemsidan samlar vi in de uppgifter som du själv förmedlar, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, leveransönskemål, samt uppgifter om den IP-adress som beställningen sker ifrån.
    • Syftet är att vi ska kunna leverera produkterna som du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bl.a. för att kunna administrera dina rättigheter till retur och reklamation. Vi kan också behandla uppgifter om dina köp för att uppfylla lagstadgade krav, bl.a. om bokföring och räkenskaper. Vid köp samlas IP-adressen in i det syftet och för att kunna tillvarata våra intressen om att förhindra bedrägeri.
    • Rättslig grundför behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning, artikel 6, stycke 1, bokstav b, c och f.
   • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt mobilnummer.
    • Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna leverera nyhetsbrev till dig.
    • Rättslig grund för behandlingen är EU:s Dataskyddsförordning, artikel 6, stycke 1, bokstav f.
  1. Mottagare av personuppgifter
   • Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt ordernummer och specifika leveransönskemål vidarebefordras till PostNord, GLS eller en transportör som sköter leveransen av de inköpta varorna till dig. Vi köp av varor som inte lagerförs kan uppgifterna ovan vidarebefordras till producenten eller säljaren av den aktuella varan, som i så fall ansvarar för leveransen.
   • Uppgifterna kan överlämnas till externa samarbetspartners, som behandlar uppgifterna åt oss. Vi använder oss av externa samarbetspartners, bl.a. för teknisk drift och förbättring av Hemsidan, utsändning av nyhetsbrev samt målriktad marknadsföring, bl.a. ommarknadsföring, samt för din bedömning av vår verksamhet och våra produkter. Sådana verksamheter är handläggare av personuppgifter som instrueras av oss och behandlar uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för. Handläggarna av personuppgifter får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och måste behandla dem med sekretess. Vi har ingått skriftliga personuppgiftshandläggaravtal för alla handläggare av personuppgifter som behandlar personuppgifter för oss.
   • Två av dessa handläggare av personuppgifter, Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc., är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom att handläggaren av personuppgifter är certifierad enligt EU-U.S. Privacy Shield, se. EU:s Personuppgiftsförordning, art. 45.
  1. Dina rättigheter
   • I syfte att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.
   • Rätt till tillgång
    • Du har alltid rätt begära information från oss om bl.a. vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier med personuppgifter och mottagare av personuppgifter som eventuellt kan finnas, samt information om varifrån uppgifterna kommer.
    • Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter kan du skicka en skriftlig begäran till [email protected]. Du kan bli ombedd att dokumentera att du är den person som du utger dig för att vara.
   • Rätt till rättelse
    • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du upptäcker att det finns fel i uppgifterna som vi har registrerat om dig ber vi dig att ta kontakt med oss skriftligen så att vi kan rätta uppgifterna.
   • Rätt till radering
    • I vissa fall har du rätt att få alla eller en del av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke, och vi inte har rättslig grund att fortsätta behandlingen. I den mån fortsatt behandling av dina uppgifter krävs, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, eller för att rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, har vi inte skyldighet att radera dina personuppgifter.
   • Rätt till att begränsa behandlingen till lagring
    • Du har i vissa fall rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad så att den endast består av lagring, t.ex. om du anser att upplysningarna som vi behandlar om dig inte är korrekta.
   • Rätt till dataportabilitet
    • Du har i vissa fall rätt att få personuppgifter, som du själv har lämnat till oss, förmedlade i ett strukturerat och maskinläsbart format som är i allmänt bruk och har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig person.
   • Rätt att göra invändningar
    • Du har alltid rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter i samband med direkt marknadsföring, bl.a. vad avser profileringen som sker för att kunna målrikta vår direkta marknadsföring.
    • Du har dessutom alltid rätt att med utgångspunkt från skäl som berör din personliga situation göra invändningar mot den behandling av dina personuppgifter som vi utför med utgångspunkt från våra legitima intressen, se punkt 2.1 och 2.3.
   • Rätt att återkalla samtycke
    • Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss för en viss behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke ber vid dig att kontakta oss på [email protected].
   • Rätt att lämna klagomål
    • Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan bl.a. inlämnas via e-post till [email protected] eller via telefon +45 33 19 32 00.
  1. Radering av personuppgifter
   • Uppgifter som samlats in om din användning av Hemsidan, se punkt 2.1., raderas senast när du inte har använt Hemsidan under 1 år.
   • Uppgifter som samlats in i samband med din prenumeration på vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, såvida vi inte har annat skäl till behandling av uppgifterna.
   • Uppgifter som samlas in i samband med köp som du har genomfört på Hemsidan, se punkt 2.2., kommer normalt att raderas när 3 år har förflutit efter det kalenderår då du genomförde köpet. Uppgifter kan dock lagras under längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det krävs för att rättsanspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagringen krävs för att vi ska kunna uppfylla lagstadgade krav. Räkenskapsmaterial lagras i 5 år och fram till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven enligt bokföringslagen.
  2. Säkerhet
   • Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter av misstag eller i strid med gällande lag förstörs, förkommer, ändras eller försämras och för att förhindra att utomstående får kännedom om eller kan missbruka dem.
   • Endast medarbetare som har ett faktiskt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till dem.
  3. Kontaktinformation
   • Kluntz är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via Hemsidan.
   • Om du har frågor eller kommentarer om denna Policy för personuppgifter eller vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4 kan du kontakta:

  Kluntz Promotion A/S

  Agerbakken 7

  8362 Hørning

   

  Tel.nr: +45 7020 7022

  E-post: [email protected]

  1. Ändringar i Policyn för personuppgifter
   • Om vi inför ändringar i Policyn för personuppgifter kommer du att få information om detta nästa gång du besöker Hemsidan.
  2. Versioner
   • Detta är version 2 av Kluntzs policy för personuppgifter, daterad den 6/3-2019